• لیست نشریات معتبر و نامعتبر وزارت علوم - اسفند 96